«پناه»؛ 
میبرم «به خدا»،
 
از عـیبی که؛
«امروز» در خود می بینم،
 
و؛ 
«دیروز»؛ 
«دیگران را» به خاطر،
«هـمان عیـب»؛ ملامت کرده ام.
 
محتاط باشیم؛ در  «سرزنش»؛ 
و «قضاوت کردن دیگران».
 
وقتی؛
نه از «دیروز او» خبر داریم؛ 
نه از «فردای خودمان».
منبع : آدم هافقط در يك چيزمشتركند:متفاوت بودنديـــروز امـــروز فـــــــــردا
برچسب ها :